Avaleht Palun ära jää üksi PALUN ÄRA JÄÄ ÜKSI I Eluliin on loodud inimeste emotsionaalseks toetamiseks
PALUN ÄRA JÄÄ ÜKSI I Eluliin on loodud inimeste emotsionaalseks toetamiseks

PALUN ÄRA JÄÄ ÜKSI I Eluliin on loodud inimeste emotsionaalseks toetamiseks

Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi direktori Airi Värniku eestvedamisel loodi 1996. aasta kevadel Eluliin kui abistamiskeskus.

Järgmisel aastal sai Eluliinist Befrienders Internationali täieõiguslik liige. Abistamistegevus, mis on suunatud eelkõige üksikute, õnnetute, masendunud ja/või enesetapumõtetega inimeste emotsionaalseks toetamiseks, sai alguse 1954. aastal Inglismaal. 20 aastat hiljem moodustas inglise vaimulik Chad Varah erinevates riikides tegutsevate abistamiskeskuste tegevuse koordineerimiseks organisatsiooni Befrienders International.

1997. aastast on Eluliin MTÜ, mille juhatusse kuuluvad Eda Mölder, Kaido Taim ja Mare Raidla. Tänaseks päevaks on Eluliin käinud läbi pika arengutee ja muutunud emotsionaalset abi andvast vabatahtlike organisatsioonist mitmekülgset abi pakkuvaks vabatahtlike ja professionaalide ühenduseks. Eluliin pakub lisaks emotsionaalsele toetusele psühholoogilist (kriisiabi: debriefing-grupid, EMDR; psühholoogiline rehabilitatsioon: psühhodünaamilised grupid ja individuaalne nõustamine) ja sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubandusohvrid, prostitutsiooni kaasatud, sõltuvusega isikud, HIV-positiivsed isikud). 2005. aastast keskendutakse lisaks sotsiaalsele ja psühholoogilisele rehabilitatsioonile.

Tegevuseks Eluliini projektides ja hangetes on nõutav teenuse tasemele vastava kvalifikatsiooni  (psühholoog, psühholoogiline nõustaja, psühhoterapeut, sotsiaalnõustaja, telfor, jurist) omamine.

Emotsionaalse toe telefon

Eluliini telefon on avatud kella 19-7 eesti keeles numbril 655 8088 ja vene keeles 655 5688.

Emotsionaalse toe telefon on inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all,  kogevad mitmesuguseid suhte ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda.

Psühholoogiline kriisinõustamine

Psühholoogilise kriisiabi teenust osutatakse silmast silma vastuvõttudena ja telefoninõustamisena E, T, K, 12.00-19.00 ja N, R 15.00-19.00. Juuli, juuni, august 15.00-19.00 kõikidel tööpäevadel.

Teenusele registreerimine telefonil 6314300 eesti ja vene keeles.

Hakka vabatahtlikuks

Eluliini abistamiskeskuses usaldustelefonil on tööl psühholoogilise erikoolituse läbinud vabatahtlikud. Töö vabatahtlikuna Eluliini abistamiskeskuses kujutab endast kriisiseisundis inimestega rääkimist ja nende ärakuulamist ilma igasuguste tingimuste seadmiseta, hukkamõistuta.

Vabatahtlik, kes suudab ja soovib aidata enesetapumõtetega ja/või kriisiseisundis inimesi n-ö taas jalule tõusta, peab olema kaastundlik, aktsepteeriv, mõistev, tähelepanelik. Ta ei tohi võtta enesele kohtumõistja või nõustaja ega terapeudi rolli. Loomulikku kaastunnet hädasolija vastu peab juhtima teatud erapooletu kõrvalseisja pilk, mis võimaldab vältida emotsionaalseid otsuseid ja säilitada samaaegselt kaastunde.

Vabatahtlik on lihtsalt hea abivalmis inimene, kellel on hättasattunud või elu hammasrataste vahele jäänud ligimesest kahju ja kes püüab omakasupüüdmatult teisi aidata, piirdudes seejuures ainult kontaktidega keskuse piires. Eeltoodu seab kindlad nõuded vabatahtlike väljavalimisele keskuse juhtidelt.

Esmase koolituskursuse lõppedes tehakse kõigile Eluliiniga ühineda soovijatele sobivustest, viiakse läbi süvaintervjuud. Eluliini abistamiskeskuse töös juba osalevatele vabatahtlikele pakutakse igakuist täiendkoolitust, võimalust osaleda grupidiskussioonidel ja vajadusel ka individuaalset nõustamist.

Miks vabatahtlikud, mitte aga professionaalid? Paljud abivajajad, kes kontakti võtavad, keelduvad pöördumast nii psühhiaatrite kui ka psühholoogide poole. Sageli on põhjuseks varasem ebameeldiv kogemus või siis ei soovita läheneda oma probleemile meditsiiniasutuse kaudu. Kuid ka need inimesed vajavad abi. Ja seda just neutraalsel, mittemeditsiinilisel tasandil.

Eetilise tegutsemise põhimõtted

Eluliin lähtub oma tegevuses Befrienders Internationali hartast ja kaasatud spetsialistide erialaorganisatsioonide eetikakoodeksitest.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. MTÜ Eluliinil on selge ja arusaadav missioon: aidata abivajajaid emotsionaalselt, psühholoogiliselt ja sotsiaalselt.
 2. MTÜ Eluliin järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 3. MTÜ Eluliin kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma vabatahtlikke ja töötajaid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogu ja töötajad vastutavana.
 4. MTÜ Eluliin peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. MTÜ Eluliin püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. MTÜ Eluliin, saades vahendid oma tegevuseks toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. MTÜ Eluliin ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. MTÜ Eluliin, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ja säästlik kasutamine

 1. MTÜ Eluliin kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ja säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. MTÜ Eluliin lähtub nii taotleja kui ka toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. MTÜ Eluliin annab oma tegevusest aru ja vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. MTÜ Eluliin peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. MTÜ Eluliin avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon MTÜ Eluliini missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
 2. MTÜ Eluliin suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. MTÜ Eluliin on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. MTÜ Eluliin on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. MTÜ Eluliin ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvidekonflikti. Huvidekonflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. MTÜ Eluliin peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui ka suulistest kokkulepetest.
 2. MTÜ Eluliin austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. MTÜ Eluliin tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

 2. MTÜ Eluliin ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ega neis tegutsevaid isikuid.